preloader

Публічний договір (оферта)

Публічний договір (оферта) на надання платних медичних послуг в Товаристві з обмеженою відповідальністю «КЛІНІКА 311»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

Товариство з обмеженою відповідальністю «КЛІНІКА 311» (далі за текстом — «Виконавець» та/або «Медичний центр»), керуючись статтями 633 та 641 Цивільного кодексу України, адресує споживачу/фізичній особі (далі по тексту – «Пацієнт») та (за наявності) Законному представнику пацієнта (далі по тексту – «Законний представник (пацієнта)»), разом іменовані — «Сторони», укласти офіційний та публічний договір на надання медичних послуг на умовах зазначених нижче.

Основні визначення:

Послуги — перелік медичних та інших супутніх послуг, що надаються Виконавцем в порядку і на умовах, визначених цим Договором і Прайсом на надання медичних послуг, та охоплюють: лікування (терапевтичне та хірургічне), діагностичні, профілактичні заходи, або окремі огляди Пацієнта з видачою висновків чи інших документів, диспансерні огляди та обстеження.

Публічна оферта — пропозиція Виконавця, викладена на його сайті, і адресована необмеженому колу фізичних осіб укласти Договір на певних умовах.

Cайт Виконавця — веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою https://valikhnovskimd.com/ , яка є офіційним джерелом інформування Пацієнтів та/або їх Законних представників про Виконавця та послуги, які ним надаються.

Акцепт — повне, безумовне і беззастережне прийняття Пацієнтом та/або його Законним представником, умов Публічної оферти, у вигляді даного Договору. Акцепт здійснюється шляхом заповнення, підписання та передання Пацієнтом та/або його Законним представником Виконавцю своїх персональних даних у текстовому документі (анкеті), примірник якого знаходиться за місцем надання послуг Виконавцем.

Виконавець — Товариство з обмеженою відповідальністю «КЛІНІКА 311», яке здійснює свою діяльність на підставі ліцензії МОЗ України на провадження господарської діяльності з медичної практики серії АЕ №571848 від 18.12.2014р.

Пацієнт — фізична особа (споживач), яка акцептувала Публічну оферту Виконавця, викладену в даному Договорі, і підписала анкету особисто або через свого Законного представника.

Законний представник (пацієнта) – фізична особа (батько, мати, усиновитель, опікун), що діє в разі, якщо пацієнтом виступає малолітня особа (до 14 років), неповнолітня особа (від 14 до 18 років), або особа, цивільна дієздатність якої обмежена рішенням суду.

Сторони – Пацієнт та/або його Законний представник та Виконавець.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

2.1. Даний Договір є публічним договором (далі — Договір), який вважається укладеним між Виконавцем, з однієї сторони та Пацієнтом та/або його Законним представником, з іншої сторони, з моменту Акцепту Пацієнтом та/або його Законним представником всіх без винятку умов і положень Договору.

2.2. В порядку та на умовах, визначених Договором, Виконавець зобов’язується надати Пацієнту послуги, а Пацієнт та/або його Законний представник зобов’язується прийняти їх і оплатити послуги своєчасно та в повному об’ємі.

2.3. Надання медичних послуг здійснюється персоналом Медичного центру Виконавця згідно із затвердженими стандартами МОЗ України, з використанням відповідного сертифікованого обладнання та дозволених до використання медичних засобів і матеріалів, а в окремих випадках із залученням медичних фахівців з інших медичних установ та організацій чи приватно практикуючих лікарів.

2.4. Медичні послуги надаються у Медичному центрі як амбулаторно, так і стаціонарно, а при необхідності і цілодобово.

2.5. Обсяг і строки надання медичних послуг (проведення операції) – визначаються відповідно до загального стану здоров’я Пацієнта, тимчасових протипоказань, технічних можливостей Медичного центру.

2.6. Надання медичних послуг Виконавцем здійснюється відповідно до умов Договору та Правил, з якими Представник та/або його Законний представник ознайомлюється до укладання Договору.

2.7. Діями, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору є Акцепт Пацієнтом та/або його Законним представником умов Договору публічної оферти.

2.8. Послуги надаються за адресою Виконавця: Україна, м Київ, вул. Протасів Яр, 23.

2.9. Послуги надаються протягом робочого часу Виконавця, зазначеного на сайті Виконавця або на ресепшн.

3. ПОРЯДОК ТА СТРОКИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

3.1. З метою встановлення медичного діагнозу та попереднього визначення Плану лікування, Виконавець надає консультації Пацієнту та/або його Законному представнику. Якщо в ході надання консультацій, виникне необхідність у наданні конкретних медичних послуг, маніпуляцій, проведенні клініко-діагностичних досліджень з метою встановлення (уточнення) діагнозу Пацієнта, такі послуги замовляються і оплачуються в день замовлення таких послуг.

3.2. В Договорі зазначається дата проведення обстеження Пацієнта, дата надання медичних послуг та попередній строк стаціонарного лікування Пацієнта.

3.3. Попередній діагноз встановлюється на підставі анамнезу, зібраного під час звернення Пацієнта за медичною допомогою (послугою), та результатів первинного діагностичного обстеження.

3.4. Дата надання медичних послуг може бути перенесена за домовленістю сторін, у випадку неприбуття Пацієнта у зазначений час до Медичного центру або у випадку виявлення протипоказань щодо надання медичних послуг Пацієнту.

3.5. У випадку проведення хірургічного втручання Медичний центр здійснює післяопераційні огляди Пацієнта за наступним попереднім графіком:

3.5.1. протягом першого тижня після хірургічного втручання – щодня;

3.5.2. протягом другого тижня після хірургічного втручання – один раз на два дні;

3.5.3. протягом третього та четвертого тижнів після хірургічного втручання – один раз на тиждень;

3.5.4. з другого по шостий місяць з моменту хірургічного втручання – один раз на місяць.

Графік післяопераційних оглядів може змінюватися в залежності від ступеню тяжкості проведеного хірургічного втручання та швидкості відновлення Пацієнта, а також за умови прибуття Пацієнта до Медичного центру.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН.

4.1. Права Пацієнта:

4.1.1. Отримати медичні та інші послуги на умовах та в обсязі, передбачених цим Договором.

4.2. Права Пацієнта та/або його Законного представника:

4.2.1. Отримати інформацію про стан здоров’я Пацієнта, мету запропонованих досліджень і лікувальних заходів, прогноз результатів лікування.

4.2.2. Отримати інформацію про Виконавця та режим його роботи.

4.2.3. За письмовою заявою відмовитись від отримання медичних (інших) послуг у післяопераційний період.

4.2.4. Ознайомитись з Правилами Медичного центру та тарифами на медичні послуги.

4.2.5. Не пізніше, ніж за 3 (три) календарних дня до дати надання медичних послуг (проведення операції) перенести дату надання Виконавцем медичних послуг (проведення операції) Пацієнту. В цьому випадку Сторони узгоджують нову дату надання медичних послуг (проведення операції).

4.2.6. Вказувати уповноважених осіб, які мають право доступу до інформації про стан та прогноз стану здоров’я Пацієнта.

4.2.7. Узгодити з Медичним центром всі передбачені основні та додаткові витрати на лікування, діагностику, реабілітаційні та інші процедури Пацієнта.

4.2.8. Сплачувати за лікування частинами, за умови узгодження з адміністрацією Виконавця та до закінчення лікувальних чи інших процедур.

4.2.9. Отримати попередній рахунок перед початком лікування, проведенням діагностичних заходів, консультацій, за винятком гострої або ургентної патології (після обстеження).

4.2.10. Погодитися на застосування стосовно Пацієнта ризикованих, складних видів медичних втручань, а також нових, науково обґрунтованих методів діагностики, профілактики, лікування та лікарських засобів за попереднім письмовим узгодженням.

4.2.11. По закінченні лікування Пацієнта отримати виписку з його історії хвороби з медичними рекомендаціями.

4.3. Пацієнт зобов’язаний:

4.3.1. Неухильно дотримуватись та належно виконувати медичні призначення, в тому числі утриматися від вживання алкогольних, тютюнових, психотропних або інших сильнодіючих речовин за визначений лікарем період до медичного втручання.

4.3.2. Не приймати не призначені Медичним центром лікарські препарати та не застосовувати інші методи діагностики та лікування без повідомлення та надання на те письмової згоди Медичного центру.

4.3.3. Протягом 48 годин до дати лікування (операції) та протягом часу до підписання між Сторонами Акту приймання-передачі наданих медичних послуг – не вживати алкогольні напої.

4.3.4. Не залишати Медичний центр без дозволу медичного персоналу, під час перебування на стаціонарному лікуванні.

4.3.5. З’являтись на всі призначені Медичним центром консиліуми, аналізи, додаткові обстеження та огляди.

4.4. Пацієнт та/або його Законний представник зобов’язані:

4.4.1. Погоджувати з Медичним центром консультації у спеціалістів інших медичних закладів та невідкладно повідомляти Медичний центр про їх результати.

4.4.2. Своєчасно з’являтися на всі призначені Медичним центром консиліуми, аналізи, додаткові обстеження та огляди.

4.4.3. Не завдавати шкоди майну Медичного центру.

4.4.4. Не допускати зловживання належними їм правами та не спричиняти шкоду інтересам інших осіб, у т.ч. зневаги та ігнорування вимог лікувального режиму.

4.4.5. Негайно повідомляти лікуючого лікаря про всі погіршення стану здоров’я Пацієнта протягом усього часу лікування та/або реабілітації.

4.4.6. Надати Медичному центру правдиві біографічні та адресні дані, як Пацієнта, так і його Законного представника

4.4.7. Своєчасно та в повному об’ємі надати Медичному центру достовірну інформацію про стан здоров’я Пацієнта, перенесені та успадковані Пацієнтом хвороби, шкідливі звички Пацієнта, наявність протипоказань щодо методів лікування та лікарських засобів.

4.4.8. Сплатити Медичному центру вартість медичних послуг в розмірі, в порядку та в строки обумовлені між Сторонами.

4.4.9. Підписати Акт прийому-передачі наданих медичних послуг після їх отримання Пацієнтом від Медичного центру.

4.5. Виконавець має право:

4.5.1. Самостійно визначити обсяг медичних послуг, що надаються Пацієнту, у відповідності зі стандартами, затвердженими МОЗ України, та ліцензії на провадження медичної практики, виданої МОЗ України.

4.5.2. Доручати виконання умов цього Договору третій стороні.

4.5.3. Отримувати оплату за послуги.

4.5.4. Не починати медичне втручання Пацієнту у випадках:

а) виявлення у Пацієнта під час обстеження патології, лікування якої не входить до зазначеного у ліцензії Медичного центру переліку дозволених видів лікування;

б) відсутності належного підтвердження оплати послуг;

в) недотримання Пацієнтом встановлених лікуючим лікарем призначень та/або графіку лікування;

г) неприбуття Пацієнта та/або його Законного представника у встановлені дату та час для отримання Пацієнтом відповідних медичних послуг.

4.5.5. Достроково припинити надання медичних послуг Пацієнту (за умови, що це не загрожуватиме здоров’ю або життю Пацієнта) у випадку порушення Пацієнтом лікарняного режиму та/або призначень лікуючого лікаря, у тому числі:

– в разі вживання алкогольних напоїв;

– скоєння будь-якого правопорушення, в тому числі порушення Правил Виконавця;

– залишення Медичного центру без дозволу медичного персоналу, під час перебування на стаціонарному лікуванні;

– пошкодження майна Медичного центру;

– інших порушень, які завдали істотної шкоди (чи загрожують) інтересам та/або майну Медичного центру та/або інших пацієнтів/відвідувачів.

4.5.6. Відмовитись від надання медичних послуг Пацієнту при письмовій відмові Пацієнта та/або його Законного представника від отримання Пацієнтом медичних послуг від Медичного центру.

4.5.7. В особливих випадках, передбачених чинним законодавством України, обмежувати надання Пацієнтові та/або його Законному представнику медичної інформації.

4.6. Виконавець зобов’язаний:

4.6.1. Дотримуватись прав Пацієнта.

4.6.2. Разом з Пацієнтом та/або його Законним представником визначити лікуючого лікаря.

4.6.3. Забезпечити наявність необхідних медикаментів під час перебування Пацієнта в Медичному центрі.

4.6.4. Проводити обстеження та лікування Пацієнта відповідно до вимог і стандартів МОЗ України.

4.6.5. Застосовувати до Пацієнта методи діагностики, профілактики, лікування, а також лікарські засоби, дозволені МОЗ України.

4.6.6. Здійснювати хірургічне втручання лише за письмовою згодою Пацієнта та/або його Законного представника.

Примітка: Медичний центр може здійснювати хірургічне втручання без згоди Пацієнта та/або його Законного представника у випадку, коли існує реальна загроза життю Пацієнта.

4.6.7. Надавати Пацієнту та/або його Законному представнику у доступній формі інформацію про стан здоров’я Пацієнта, прогноз можливого розвитку захворювання, про сутність, безпеку, вартість, терміни проведення всіх медичних втручань, ефективність обраних методик, а також про можливі ризики та ускладнення під час та після їх застосування.

4.6.8. Зберігати медичну таємницю, у т. ч. інформацію про факт звернення до Медичного центру, стан здоров’я Пацієнта, результати медичних обстежень та оглядів, проведенні медичні втручання, а також інтимну та сімейну сторони життя Пацієнта.

4.6.9. Дотримуватись норм медичної етики.

4.6.10. Виставляти рахунки відповідно до встановлених у Медичному центрі цін на медичні послуги.

4.6.11. На письмову вимогу Пацієнта та/або його Законного представника ознайомити їх з медичною інформацію, а також з документацією (медичної карткою та іншими документами), згідно з положеннями Інструкції “Про порядок оформлення, зберігання та видачі медичної документації”.

5. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ.

5.1. Оплата за Договором здійснюється Пацієнтом та/або його Законним представником в готівковій та/або безготівковій формі, відповідно до вимог чинного законодавства України.

5.2. Вартість медичних послуг, які надаються за Договором, визначається відповідно до тарифів на медичні послуги, затверджених Виконавцем.

5.3. Вартість послуг Медичного центру та графік оплати за Договором визначається у Додатку, що додається до Договору.

5.4. Усі розрахунки за Договором здійснюються у національній грошовій одиниці України – гривні.

5.5. Зазначена у Додатку до Договору загальна вартість є остаточною та не підлягає зміні, окрім випадків необхідності надання Медичним центром додаткових незапланованих послуг Пацієнту.

5.6. Якщо, у процесі надання медичних послуг виникне потреба в корегуванні у бік збільшення чи зменшення обсягів чи методів лікування Пацієнта, діагностики, тощо, то відповідному корегуванню піддається і остаточна їх вартість.

5.7. Кошти сплачені Пацієнтом та/або його Законним представником Медичну центру не підлягають поверненню Виконавцем у разі:

5.7.1. Неприбуття Пацієнта та/або його Законного представника до Медичного центру у строки та у дати визначені умовами Договору, включаючи і дату/час визначений Планом лікування (операції) та/або узгодженим між Сторонами графіком відвідувань;

5.7.2. Письмової відмови Пацієнта та/або його Законного представника від отримання медичних послуг Пацієнтом, визначених умовами Договору до початку їх фактичного надання;

5.7.3. Настання умов передбачених п.4.5.5. Договору;

5.7.4. Належного виконання умов Договору Виконавцем, що підтверджується підписаним між Сторонами Актом приймання-передачі наданих медичних послуг.

5.8. В усіх випадках, коли вартість фактично отриманих Пацієнтом послуг прямо не визначена умовами Договору – вартість таких послуг (частин послуг) визначається відповідно до тарифів затверджених Виконавцем.

6. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ ПОСЛУГ.

6.1. Факт належного надання Пацієнту медичних та пов’язаних з ними послуг Медичним центром підтверджується підписаним Сторонами Актом прийому-передачі наданих медичних послуг.

6.2. Після надання Виконавцем медичних послуг Пацієнту, передбачених умовами Договору, Виконавець надає Пацієнту та/або його Законному представнику для підписання Акт прийому-передачі наданих медичних послуг, в якому зазначається які медичні послуги було отримано та яка їх вартість.

6.3. Факт підписання Акту прийому-передачі наданих медичних послуг Пацієнтом та/або його Законним представником свідчить (підтверджує), що медичні послуги було надано Пацієнту у повному обсязі, відповідно до умов Договору і з приводу отриманих медичних послуг і у Пацієнта та/або його Законного представника відсутні будь-які претензії до Виконавця.

6.4. У разі відмови Пацієнта та/або його Законного представника отримати та/або підписати Акт прийому-передачі наданих медичних послуг, такий Акт невідкладно направляється Виконавцем на адресу місця реєстрації Пацієнта та/або його Законного представника, яка вказана в Договорі.

6.5. У разі не направлення Пацієнтом та/або його Законним представником на адресу Виконавця письмової претензії, в якій би зазначались причини відмови від підписання Акту прийому-передачі наданих медичних послуг, впродовж двох календарних днів, починаючи з дня отримання такого Акту, але, в будь-якому випадку, не пізніше трьох календарних днів, з дня коли Пацієнту були фактично надані медичні послуги, визначені в Акті прийому-передачі наданих медичних послуг, вважається, що медичні послуги надані Виконавцем та прийняті Пацієнтом та/або його Законним представником в повному обсязі, і у Пацієнта та/або у його Законного представника відсутні претензії до Виконавця з приводу виконання останнім умов Договору та якості наданих Пацієнту медичних послуг тощо.

7. ГАРАНТІЇ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Медичний центр гарантує якісне обслуговування та застосування обґрунтованих методів та методик лікування Пацієнта.

7.2. Пацієнт та/або у його Законний представник гарантують належне виконання умов Договору, дотримання Пацієнтом вимог лікувального режиму та своєчасний розрахунок з Медичним центром.

7.3. Пацієнт та/або у його Законний представник погоджуються, що після надання Пацієнту медичних послуг очікуваний результат може бути досягнуто після спливу певного строку.

7.4. Сторони несуть відповідальність за цим Договором згідно із чинним законодавством України.

7.5. Медичний центр не несе відповідальності за здоров’я Пацієнта у випадку відмови останнього від виконання умов Договору, медичних призначень та/або порушення Пацієнтом встановленого для нього режиму.

7.6. У разі неможливості виконати умови Договору, що виникли не з вини Медичного центру, Пацієнт та/або його Законний представник зобов’язані виплатити Медичному центру фактичні витрати, понесені при виконанні умов Договору.

7.7. Належним чином доведені та обґрунтовані збитки, завдані Пацієнту Медичним центром невиконанням або неналежним виконанням умов Договору, підлягають відшкодуванню Виконавцем в межах сплачених сум за Договором, а також у разі наявності обґрунтованої вини Виконавця.

7.8. За недотримання строків оплати послуг, визначених Договором, Пацієнт та/або його Законний представник сплачують Медичному центру пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від простроченої суми за весь період прострочення.

8. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне чи часткове невиконання або неналежне виконання зобов’язань, передбачених Договором, якщо воно сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин.

8.2. Під форс-мажорними обставинами в Договорі слід розуміти будь-які обставини зовнішнього характеру, що виникли поза волею Сторін або всупереч їх волі чи бажанню, і які не можна було ні передбачити, ні уникнути, включаючи стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин, обладнання тощо), обставини суспільного життя (воєнні дії, громадські хвилювання, епідемії, страйки, бойкоти тощо), а також видання актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші законні або незаконні заборонні заходи названих органів, які унеможливлюють виконання Сторонами зобов’язань за цим Договором або перешкоджають такому виконанню тощо.

8.3. Сторона, що не має можливості належним чином виконати свої зобов’язання за цим Договором внаслідок дії форс-мажорних обставин, повинна письмово повідомити іншу Сторону про існуючі перешкоди та їх вплив на виконання зобов’язань за цим Договором.

8.4. Якщо форс-мажорні обставини діють протягом тридцяти календарних днів поспіль і не виявляють ознак припинення, цей Договір може бути розірваний Пацієнтом та/або його Законним представником або Медичним центром шляхом направлення письмового повідомлення про це іншій Стороні.

9. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ.

9.1. Усі спори, що пов’язані із Договором, його укладанням, виконанням та припиненням, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

9.2. Досудове врегулювання спорів є обов’язковим для Сторін Договору.

9.3. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів протягом 30 (тридцяти) календарних днів, то він підлягає вирішенню в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору за місцем знаходження відповідача відповідно до норм діючого законодавства України.

10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ.

10.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до підписання між Сторонами Акту приймання-передачі наданих медичних послуг, але в будь-якому разі до повного виконання визначеного для Пацієнта плану лікування (операції).

10.2. Сторони можуть припинити договірні відносини достроково на умовах, передбачених чинним законодавством України та Договором.

11. ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ (РОЗІРВАННЯ) ДОГОВОРУ.

11.1. Дія Договору може бути достроково припинена за взаємною згодою Сторін, шляхом укладення Додаткової угоди про припинення Договору.

11.2. Договір може бути достроково припиненим (розірваним) за ініціативою Виконавця у наступних випадках:

11.2.1. Неприбуття Пацієнта та/або його Законного представника до Медичного центру у строки та у дати визначені умовами Договору;

11.2.2. Письмової відмови Пацієнта та/або його Законного представника від отримання Пацієнтом медичних послуг, визначених умовами Договору до початку їх фактичного надання;

11.2.3. Настання умов передбачених п.4.5.5. Договору та відповідно до Правил Медичного центру.

12. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1. Умови Договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін з обов’язковим складанням Додаткової угоди.

12.2. Правила Виконавця та Акт прийому-передачі наданих медичних послуг є невід’ємною  частиною Договору.

12.3. Всі додатки до Договору є його невід’ємними частинами, якщо складені письмово і підписані Сторонами.

12.4. Вся медична документація (медична картка, данні обстежень, аналізів, рентген-знімки, кардіограми та їх розшифровки, висновки спеціалістів тощо), заведена на Пацієнта є власністю Виконавця і відповідно зберігається у нього. Ознайомлення з такою документацією відбувається у спеціально облаштованому приміщенні та у присутності представника Виконавця за встановленим порядком.

12.5. Пацієнт та/або його Законний представник, підписуючи Договір підтверджують свою повну поінформованість щодо надання дозволу Медичному центру на обробку їх персональних даних.

12.6. Персональні дані Пацієнта та/або його Законного представника підлягають видаленню або знищенню в порядку, встановленому законодавством України.

12.7. У випадках, не передбачених даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

12.8. Акцептуючи даний Договір Пацієнт та/або його Законний представник автоматично погоджується з повним і безумовним прийняттям положень Договору, затвердженого Виконавцем і оприлюдненого на його сайті.

12.9. Підписавши і заповнивши анкету, Пацієнт та\або його Законний представник дає дозвіл на збір, обробку, використання персональних даних, зазначених у Анкеті для цілей, пов’язаних з наданням послуг в межах, визначених чинним Законом України «Про захист персональних даних» №2297-VI від 01.06.2010р.

12.10. Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології.